ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ В „ТЕРМОПЛАСТ“ АД

съгласно чл. 12, ал. 4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения /ЗЗЛПСПОИН/

Сигнал за извършено нарушение може да подава всяко заинтересовано в работен контекст лице. Не се разглеждат анонимни сигнали, както и такива, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.

По този ред могат да се разглеждат единствено сигнали, които се отнасят за нарушения на българското законодателство или на актове на Европейския съюз, които застрашават или увреждат обществения интерес, както и правото на Европейския съюз и са подадени при условията и по реда на ЗЗЛПСПОИН.

Дружеството осигурява възможност за подаването на сигнали по ЗЗЛПСПОИН по два основни начина:

– Писмено, включително чрез електронна поща. За подаване на сигнал чрез електронна поща може да използвате образеца на Формуляр за регистриране на сигнал за подаване на информация за нарушения съгласно ЗЗЛПСПОИН, като попълните само Част I – V включително, подпишете с квалифициран електронен подпис (КЕП) и изпратите на адрес: signal@termoplast.bg

или

– устно – на телефон 056/ 830 104 или след проведена среща с длъжностното лице, на което е възложено по силата на заповед на Изпълнителния директор на Дружеството спазването на изискванията на ЗЗЛПСПОИН.

Ако сигналът не отговаря на посочените изисквания, на сигнализиращото лице се изпраща съобщение за отстраняване на допуснатите нередовности в 7-дневен срок от получаване на сигнала. Ако нередовностите не бъдат отстранени в този срок, сигналът заедно с приложенията към него се връща на сигнализиращото лице.

Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т. ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.

Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване по чл. 286 от Наказателния кодекс.

Централен орган за външно подаване на сигнали: Комисия за защита на личните данни https://www.cpdp.bg/.

Работата с документи по сигнали се осъществява при спазване на Политиката за защита на личните данни в Термопласт АД.